سخن

دغدغه فرهنگی و اهتمام به مسئله فرهنگ یک وقت یک حالت حساسیت شخصی است یک وقت هم ناشی از نگرش به فرهنگ است . حساسیت شخصی و گرایش های فردی آن چنان اهمییت و ارزشی ندارد آنچه مهم است این است که ما ببینیم واقعا فرهنگ چه تاثیری در سرنوشت کشور دارد و پرداختن به مسئله فرهنگ و حساس بودن بر روی آن رای آینده ای که همه ما به آن علاقه مندیم و برای آن کار می کنیم چقدر می توانید نقش ایفا کند

/ 0 نظر / 11 بازدید