اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

 

هست کلید در گنج حکیم .

 

معمولان گنج ها را از زیر زمین پیدامیکنند یا از در یا ها .

آنهایی کا از زیر زمین یافت می شوند خاک گرفته و پوسیده هستند .

آنهایی که از زیر دریاها یافت می شوند زنگار گرفته و پوسیده .

برای یافتن گنج باید زمین و دریا را وجب به مجب گشت و به عمق خاک ها و آب ها رفت .

ما نیز گنجی یافتیمه ایم .

اما نه از زیر خاک و آب .

نه با کندن و زیر و رو کردن و رفتن به اعماق .

گنج را بر روی زمین یافتیم . برقی به چشمانمان خورد و دنبال برق را گرفتیم تا آن را یافتیم .

گنج ما خاک گرفته و زنگار گرفته و پوسیده نبوده .

فقط غبار گرفته بود . غباری به سبک گذر زمان و بی توجهی رهگذران .

ما گنج را بوییدیم و بوسیدیم و بر چشمانمان گذاشتیم.

در حد وسع و توانمان غبار را از ان زدودیم و می خواهیم ان را در اختیار دیگران قرار دهیم تا همه از ان بهره ببرند.

/ 0 نظر / 13 بازدید