برنامه

آیا برنامه نوروزی امسال درست بوده ؟

آیا شرایط فرهنگی را بهتر کرده ؟

نمی دانم ولی اگه کمی از ازدواج و ....... بیرون بیاین بهتر

چرا از کارگردانهای برتر استفاده نمی کنن؟

/ 0 نظر / 9 بازدید