امروز

امروز در زمین دورانیست . امروز در زمین تمام زندگیش عوض میشه . امروز روزی است که میتواند رنگ زشتی و درغ گویی را ببینه . امروز روزی است که تمام هستی عوض میشه . امروز روزی است که گناه بر زمین میاد . امروز روزی است که شیطان پایش بر زمین میشه . امروز روزی است که زمین متحول میشه . امروز روزی است که زیبایی و سالم بودن و آرامش زمین خراب میشود .  امروز روزی است که تمام دنیا متحول میشه .

امروز چه روزی است ! چرا زمین میخواهد این گونه عوض بشه ! چرا میخواهد زیبایی خود را عوض کنه ! چرا زمین میخواهد شیطان را راه بده ؟

آری موجودی به نام انسان میخواهد وارد زمین بشه که تمام این امکانات و بعدی ها رو وارد زمین کنه و زمین را از زیباییش بگیرد . این انسان همام موجودی هست که زندگی را در زمین خوبی ها سخت میکند و کشتار و مرگ و ناامیدی را بر زمین میاورد . زمین را مکانی برای شیطان می کند و آن را پرورش میدهد . نعمت های زیبای زمین را میخورد و کثافت به زمین تحویل میدهد . آخ بیچاره این زمین که به این زندگی تن داده . انسان از بزن ورود کاری که نمی خواهی را به اجبار وادار میکند و مارا به سمتی میبرد که در آن نا امید بشوی .

این موجودی هست که خدا به خودش احسن گفت .

تمام.گریه

/ 0 نظر / 10 بازدید