نمی دانم !

نمی دانم چگونه باید بگوییم که غلط کردم .

نمی دانم چرا این گونه خدایی دارم .

نمی دانم چرا در این لحضه زندگی می کنم .

نمی دانم که نمیدانم از این زندگی .

نمی دانم چرا عق به زندگیم امد .

نمی دانم چرا بد شانس و خدا پرستم !

نمی دانم چرا تمام بد بختی ها از آن خدا پرستی هست .

نمی دانم چرا زندگی میکنم که حتی یک درصد هم امید ندارم .

نمی دانم کجایی فرشته مرگ که منتظرت هستم .

نمی دانم که چرا هیچ فرشته ای در زمین که نیست حتی زندگی هم نمی کند .

نمی دانم غم چیست خدا !

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

/ 0 نظر / 11 بازدید